16 Січня 2019р. 0

Громадська організація
правоохоронців
Щит

Установчі Документи

Статут громадської організації

«правоохоронців «Щит»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.              громадська організація «правоохоронців «Щит» (надалі – організація) створена за рішенням установчих зборів засновників Організації у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього.

1.2.             Організація є добровільним громадським об’єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Організації, визначеної цим статутом.

1.3.             Організація створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.

1.4.             Організація створена на невизначений термін.

1.5.             Повне найменування Організації: українською мовою - громадська організація «правоохоронців «Щит»; англійською – Non-Governmental Organization of Law Enforcement Officers «Shield». Скорочене найменування: українською мовою – ГО «Щит», англійською – NGO «Shield».

1.6.             Діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади, тісного контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами.

1.7.             Організація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації.

1.8.             Організація має круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, емблему, що зареєстровані у встановленому законом порядку, а також розрахунковий рахунок, інші рахунки в банках та інші ознаки, що визначені для юридичних осіб чинним законодавством.

1.9.             Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а його члени не відповідають за зобов'язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.

2. МЕТА(ЦІЛІ), ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

       2.1       Метою діяльності є :

-    об’єднання зусиль членів Організації для сприяння правоохоронним органам України в боротьбі з корупцією та  злочинністю;

-     сприяння забезпеченню захисту конституційних прав і свобод  громадян;

       2.2.      Напрями діяльності Організації є:

·         аналіз чинного законодавства України та участь у підготовці проектів нормативних актів з питань боротьби з корупцією та злочинністю в порядку законодавчої ініціативи;

 • сприяння підвищенню в суспільстві рівня поваги до закону і правопорядку;

·         участь у проведенні антикорупційної інформаційно-роз’яснювальної роботи у напрямку подолання правового нігілізму серед населення України;

·         сприяння правоохоронним органам України в боротьбі з корупцією та організованою злочинністю в Україні;

 • захист законних прав та інтересів членів Організації;
 • обмін професійним досвідом між членами Організації;

·         сприяння розвитку партнерства і співробітництва між правоохоронними органами, органами влади, суб‘єктами господарювання та фізичними особами, спрямованими на протидію корупції та злочинності;

 • підвищення ролі й авторитету правоохоронних органів України в суспільстві;

·         участь у координації та методичному забезпеченні роботи по підвищенню рівня юридичної освіти населення, спрямованого на протидію корупції та злочинності;

·         координація зусиль членів Організації щодо спільної з правоохоронними органами діяльності у сфері забезпечення інформаційної безпеки та реалізації відповідної діяльності;

·         участь у роботі по вирішенню соціальних питань пенсіонерів, інвалідів та  ветеранів правоохоронних органів ;

·         співробітництво з установами та організаціями, метою діяльності яких є протидія корупції та злочинності;

·         сприяння підвищенню престижу професії правоохоронців, створенні належних умов для активної професійної і громадської діяльності працівників правоохоронних органів, захист їх прав та свобод.

·         внесення пропозицій, що випливають з діяльності Організації, до органів влади і управління.

·          сприяння проведенню ідейно-виховної роботи щодо виховання у громадян України почуття любові до Батьківщини, вірності народу і державі, формування патріотичної позиції у ставленні до подій суспільного життя,  свідомої непримиренності до корупції, казнокрадства, свавілля, демагогії і непрофесіоналізму у державному управлінні, стимулювання їх активної особистої участі у громадській діяльності для досягнення мети і виконання завдань Організації.

·         сприяння розвитку та реалізації громадянської свідомості, що ґрунтується на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;

·          конструктивна співпраця з державними структурами, органами місцевого самоврядування, територіальними громадами, іншими об’єднаннями  громадян для розбудови в Україні чесного суспільства, справедливого порядку і сильної суверенної демократичної держави;

·          сприяння організації ефективної системи громадського контролю для попередження, виявлення та викорінення корупції, казнокрадства, свавілля, демагогії і непрофесіоналізму у державному управлінні;

·          сприяння здійсненню економічних, правових та політичних реформ для створення в Україні стабільної політичної системи та ефективної економіки;

·          сприяння проведенню в Україні справедливої та ефективної соціальної політики;

·         сприяння військово-патріотичному вихованню молоді, сприяння суспільному, професійному і моральному становленню молодих людей, знаходженню ними гідного місця в суспільстві;

·          сприяння розвитку національної культури, науки, освіти, спорту;

·          сприяння розвитку національних меншин, міжконфесійного діалогу;

·         сприяння формуванню громадської думки патріотичної спрямованості;

·         сприяння підвищенню міжнародного авторитету України;

·          представлення й захист законних інтересів своїх членів та громадян, що поділяють і підтримують програмні засади Організації, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судах, установах та організаціях.

2.3.         Для виконання завдань Організація  в установленому порядку має право:

·         повідомляти про виявлені факти злочинної діяльності та вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, суб'єктам у сфері протидії корупції;

·         вносити пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері боротьби із злочинністю та корупцією;

·         проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання  корупції та боротьби із злочинністю;

·         здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання  корупції та злочинності , з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству та здійснювати інші не заборонені законом заходи щодо запобігання корупції;

·         виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

·          вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

·          звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

·         одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

·          брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

 •  проводити мирні зібрання;
 • користуватися всіма іншими правами, передбаченими законодавством України для громадських організацій.

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Діяльність Організації базується на принципах:

         поваги до особистої думки і гідності кожного члена Організації;

         колективності у роботі Організації та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов'язків та доручень;

         виборності всіх керівних органів Організації;

         періодичної звітності виборних органів перед членами Організації та вищестоящими органами;

         відкритості, гласності, прозорості;

         свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням;

         обов'язковості виконання рішень вищестоящих органів для нижчестоящих.

         поваги до української культури, традицій, національних символів.

3.2.Діяльність Організації здійснюється на основі Плану (програми) роботи Організації, який затверджується Зборами Організації терміном на один рік. Інформація про хід виконання Плану (програми) роботи та результати діяльності Організації за необхідності висвітлюється в засобах масової інформації.

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

4.1. Членство в Організації є індивідуальним. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18 річного віку що виконують вимоги Статуту Організації та беруть участь у її діяльності. Членство в Організації є фіксованим і підтверджується записом в реєстрі членів Організації.

4.2.Рішення про прийом у члени Організації приймає Рада Організації, протягом місяця з дня подання громадянином особистої письмової заяви на ім'я голови Організації про бажання стати членом Організації. Рада Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації. Рада організації має право делегувати право прийняття в члени Організації відокремленим підрозділам Організації або іншим статутним органам.

4.3.Облік членів Організації здійснюється Радою Організації. 

4.4.Члени Організації мають право:

         обирати і бути обраними до складу статутних органів Організації;

         брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;

         вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;

         на участь у зборах, засіданнях статутних органів;

         одержувати інформацію з питань діяльності Організації;

         вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;

         висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів Організації;

         брати участь в усіх заходах, що проводяться Організації;

         на отримання від Організації допомоги, якої він потребує;

         вільно виходити Організації за власною письмовою заявою;

         вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів.

4.5.Члени Організації зобов'язані:

         виконувати вимоги цього Статуту;

•         брати активну участь у виконанні рішень статутних органів, проведенні заходів, спрямованих на пропаганду Організації, всебічно сприяти зміцненню їх авторитету;

·                      сплачувати внески;

·                      пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Організації;

·                      виконувати вимоги керівних органів Організації, відокремленого підрозділу, у якому член Організації перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною.

4.6.Членство в Організації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

4.7. За дії, несумісні з перебуванням у Організації: грубі порушення вимог Статуту, систематичні невиконання рішень керівних статутних органів, негідну поведінку, що компрометує звання члена Організації, до члена Організації застосовуються стягнення: попередження та виключення з Організації Рішення про стягнення приймається Радою Організації простою більшістю голосів присутніх з інформуванням про це голови Ради Організації.

4.8. Член Організації може бути виключений крім підстав вказаних у пункті 4.7 :

- за власним бажанням шляхом подання заяви до Ради Організації, яка приймає рішення про виключення з членів протягом місяця з дати подання заяви;

- смерті члена Організації.

4.9. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1.Керівними органами Організації є: Загальні Збори членів (далі за текстом - Загальні Збори), Рада Організації. Рада Організації звітує перед членами Організації про проведену роботу, фінансовий та майновий стан щороку на загальних (звітних) зборах які проводяться в грудні кожного року. За наслідками звіту Загальні збори приймають рішення про продовження роботи Ради у тому ж складі або переобрання її.

5.2. Керівними особами є Голова Ради Організації та його заступники.

5.3.Загальні збори.

5.4.Загальні збори - найвищий керівний орган Організації, який скликається Радою Організації не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані на вимогу 2/3 членів Організації, 2/3 складу Ради Організації.

5.5.Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш половини членів Організації. Рішення на загальних зборах Приймаються простою більшістю, а рішення щодо реорганізації чи ліквідації Організації, звільнення від обов'язків членів Ради приймаються більшістю, не меншою від 2/3 присутніх членів Організації.

5.6. До компетенції Загальних Зборів належать:

- затвердження, внесення змін і доповнень до Статуту Організації;

- затвердження програм та основних напрямків діяльності Організації;

- заслуховування звітів статутних органів Організації;

- Ухвалення рішення щодо припинення діяльності Організації;

- розпорядження коштами та майном Організації;

- призначення ліквідаційної комісії та її голови;

- обрання Ради строком на 2 роки,

- обрання Голови Ради строком на 2 роки.

- розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб Організації та у місячний термін надає відповідь за наслідками розгляду скарги;

- вживають заходів відновлення порушених прав членів Організації з боку посадових осіб Організації.

5.7.             Голова Ради обирається загальними зборами строком на два роки.

5.8.             Голова Організації:

         здійснює загальне керівництво Організаціям, Радою Організації, приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників;

         без доручення репрезентує Організація в зовнішніх стосунках, представляє Організація в офіційних стосунках з державними органами, громадськими об'єднаннями та іншими юридичними особами, робить заяви від імені Організації, що не суперечать Статуту Організації, чинному законодавству України, загальновизнаним принципам й нормам міжнародного права;

         підписує угоди, та інші фінансово-господарські документи;

         подає на затвердження загальних зборів кандидатури заступників Голови Організації;

         має право на скликання загальних зборів;

         виконує інші обов'язки покладені на нього Радою Організації чи загальними зборами.

5.9.             У випадку, коли Голова Організації тимчасово не може виконувати свої обов'язки, його обов’язки виконує один з членів Ради (заступник), за рішенням Голови Організації.

5.10. Рада Організації:

-   організує виконання рішень загальних зборів;

-   забезпечує підготовку та проведення засідань загальних зборів;

-   керує поточною діяльністю Організації;

-   розподіляє обов'язки між членами Рад Організації;

-    приймає рішення щодо відкриття та закриття розрахункових та інших рахунків;

-   затверджує щорічний бюджет та звіт про його використання;

-   готує документи загальних зборів;

-   займається розробленням та плануванням заходів. Вносить зміни до плану заходів;

-     ухвалює рішення щодо прийняття у члени Організації, виключення з членів;

-     ухвалює рішення щодо створення та закриття відокремлених підрозділів Організації;

-     засновує та ліквідовує друковані засоби масової інформації

масової інформації, призначає і звільняє їх керівників;

-   веде інформаційну політику;

-     може створювати комісії, секції та інші робочі органи Ради Організації, до роботи яких можуть бути залучені члени Організації, які не є членами Ради Організації, а також незалежні експерти (спеціалісти).

5.11. Засідання Ради Організації відбуваються не менше одного разу на квартал, скликаються головою Ради Організації або на вимогу 2/3 членів Ради Організації і є повноважними при наявності більшості його членів.

5.12. Рішення Ради ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів.

5.13. Кількісний склад Ради Організації визначається Зборами організації.

5.14. Змін складу Ради та обрання Голови Ради проводиться на Загальних зборах не пізніше останнього місяця останнього року перебування у складі ради або на посаді Голови Організації (при чому термін перебування на посаді рахується з дня обрання на загальних зборах). Обрання нового складу ради можливий також на позачергових Загальних зборах за умови якщо його внесено до порядку денного 2/3 членів Організації.

         5.15. Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Ради) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Рада Організації та повідомляє членів Організації не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати проведення засідання (Загальних зборів, Ради) про обрану форму засідання. Будь яке засідання керівних органів оформлюється протоколом про форму засідання  обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

         5.16. Ревізійна комісія має консультативні і контрольні повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання активів Організації.

         5.17. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами Організації на два роки у складі не менше трьох членів, які обирають голову і секретаря. Члени інших керівних органів і працівники Організації не можуть бути членами Ревізійної комісії.

          5.18. Ревізійна комісія скликається її головою принаймні два рази на рік, а також протягом 10 діб на письмовий запит Ради.

          5.19. Рішення ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії.  

5.20. Ревізійна комісія має повноваження:

- вносити пропозиції щодо фінансової діяльності та використання активів Організації;

- складати висновки про фінансову діяльність та використання активів Організації до затвердження Загальними зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів Організації;

-  проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання активів Організації, залучати експертів до указаних перевірок.

6.        ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА

6.1.         Організація є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань Організації має право на власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

6.2.         Організація може орендувати необхідне рухоме і нерухоме       майно.

6.3.         Грошові кошти й майно Організації формуються за рахунок:

-     коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

-     пасивних доходів;

-     коштів або майна, які надходять від ведення основної діяльності, з урахуванням положень статті Податкового кодексу України;

-     дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги.

6.4.              Управління майном і коштами Організації в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат Організації здійснюють Загальні збори. 

6.5.             Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються  виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

        6.5.1    Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини  серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.6.             Організація не несе відповідальності по зобов'язаннях своїх членів.

6.7.             Організація, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених законодавством.

6.8.             Майно та кошти Організації використовуються виключно для виконання статутної мети та забезпечення напрямків діяльності Організації.

7.       ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Ради Організації.

7.2. Керівника відокремленого підрозділу призначає Рада Організації. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.

7.3. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

- реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Ради;

- проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

- представляють Організація на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

7.4. Керівник відокремленого підрозділу має право на:

- використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;

- отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;

- бути присутнім на загальних зборах Організації, засіданні ради;

- звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації;

- захист свої х законних прав та інтересів;

- всебічне сприяння від керівних органів Організації.

7.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

- дотримуватись вимог Статуту Організації;

- активно впроваджувати рішення кренів них органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);

- не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.

7.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Ради або Загальних зборів Організації а також в судовому порядку.

7.7. Майно та кошти яке було закріплене за відокремленим підрозділом передається безпосередньо до відання Ради до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами відповідно до пункту 6.7 Статуту.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1.                    Діяльність Організації припиняється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації (саморозпуску).

8.2.                    Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск), використання його майна і коштів приймаються Зборами Організації, якщо за них проголосували не менше 2/3 делегатів, обраних на Зборах Організації.

8.3.                    Реорганізація Організації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів Організації.

8.4.                    Рішення про ліквідацію (примусовий розпуск) Організації може бути прийняте судом у встановленому законом порядку.

8.5.                    Для вирішення питань, пов'язаних із ліквідацією Організації, збори Організації створюють ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний склад та порядок її обрання визначаються Зборами Організації.

8.6.                    У разі ліквідації Організації його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

8.7.                    Ліквідація вважається завершеною, Організація таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

8.8.                     За рішенням Організації, прийнятим Загальними зборами, Організація може реорганізуватись шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу.

8.9.                    Рішенням громадського об'єднання, прийнятим вищим органом управління громадського об'єднання, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу.

8.10.               Припинення внутрішньоорганізаційної діяльності Організації, у тому числі передання до відповідних архівних установ документації громадського об'єднання, здійснюється протягом 60 днів з дня внесення запису До відповідних державних реєстрів про рішення щодо припинення діяльності Організації. Протягом встановленого часу управління поточними справами Організації, спрямованими на припинення його діяльності, здійснює Рада та Голова Організації. Після завершення зазначених дій діяльність Ради та Голови Організації припиняється (за винятком покладених на нього повноважень ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації).

9. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1.                    Внесення змін та доповнень до Статуту Організації є компетенцією Загальних Зборів Організації.

9.2.                    Рішення Зборів Організації з питань змін та доповнень до Статуту приймається, якщо за нього проголосувало більше 2/3 голосів присутніх на загальних зборах членів Організації.

 

 

 • Logo0
 • Logo1
 • Logo2
 • Logo3
 • Logo4
 • Logo5